Optakt til et standard "outdoor kursus med overføringsværdi"...

 

 

... altså information, som på den ene side gerne skal fjerne lidt mystik og klæde jer (kommende kursister) på i god tid inden kursusforløbet - samtidig med at spændingen om kursets konkrete indhold forhåbentlig ikke forløses helt.

  

 

Hvad  I skal lave på kurset.

 

Kursusforløbet er bevidst præget af begreber som ”uvished” og overraskelse, og hvis der ikke skal afviges fra disse dogmer (og af pladshensyn!), er der grænser for, hvor detailleret jeg kan fortælle om kursernes konkrete indhold. Her vil jeg begrænse mig til at give et helt overordnet rids af kursets rammer og form.

 

I kan godt belave sig på, at I ikke skal tilbringe tiden i et på et kongreshotel, ligesom I ikke skal regne med tilstedeværelse af et opvartende personale eller større kulinariske oplevelser. Eller sagt på anden måde: Jeres "arbejdsplads" vil være i naturen et sted i Danmark (evt. i udlandet på længerevarende kurser), og kosten vil være ”tilstrækkelig”.

 

Én ting tør jeg godt løfte sløret for, nemlig at kursets aktiviteter eller øvelser vil være alternative i forhold til jeres hverdags-aktiviteter. Nogle øvelser vil I nok finde lidt fysisk anstrengende eller måske ligefrem strabadsiøse, mens andre øvelser sikkert vil stresse lidt på det mentale plan. Dog er det vigtigt at pointere, at kurset ikke er langt an som en stroppetur.

Fælles for alle øvelser er, at de er udfordrende, og at de har et kraftigt islæt af oplevelse; og jo mere åbent og positivt I går til sagen, jo mere vil I opleve - og jo sjovere vil I få det.

 

Underliggende spillet, legen og oplevelserne er der tale om nogle samarbejds- og ledelsesøvelser, som I vil kunne overføre til jeres daglige arbejde - eller øvrige sociale omgang og selvforståelse. Selvom hverken de fysiske rammer eller øvelserne på overfladen minder om hverdagens situationer, vil I med garanti kunne genkende de samarbejds- og ledelses-situationer, som I vil blive bragt i.

 

 

Hvad I får med hjem.

 

På kurset vil I blive trænet i praktisk samarbejde og praktisk ledelse. Og selve kursusformen (det der med øvelserne, "legen" og oplevelserne) gør, at I kan træne i og eksperimentere med forskellige samarbejds- og ledelsesformer - uden at eventuelle fejltagelser (altså det vi lærer af) vil at få de store umiddelbare konsekvenser.

Udover denne form for social, ledelsesmæssig og personlig udvikling vil kurset helt konkret styrke den enkeltes selvtillid, ligesom hele kursistgruppen vil få en fælles referenceramme. At have gennemført et "outdoor kursus med overføringsværdi" er altså også ensbetydende med at have haft nogle fede og sjove oplevelser sammen - med konsekvens for den daglige omgangstone og -form.

 

 

Hvordan kurset er bygget op.

 

Fra starten vil I blive delt op i et passende antal grupper. Grupperne er ikke permanente og vil under kurset løbende blive brudt op og blandet på ny, således at alle ved kursets afslutning forhåbentlig har prøvet at være i gruppe med alle.

For hver gruppe udnævnes en gruppeleder, som skal styre gruppen i en periode. Når grupperne skifter sammensætning, udnævnes der nye gruppeledere, og når kurset lakker mod enden, vil alle have prøvet at lede en gruppe.

Tidsmæssigt bliver kurset delt op i et antal blokke eller sekvenser med et vist antal øvelser. En sådan sekvens afsluttes med, at gruppernes respektive ledere af deres gruppe vil få en "tilbagemelding", som går på, hvordan gruppelederen har klaret sit job i perioden.

Jeg nævnte ovenfor, at kursets "faglige" indhold handler om ledelse, samarbejde, personlig udvikling etc. Disse overskrifter er imidlertid alt for upræcise til, at man kan bruge dem som målestok for en gruppeleders præstation. Derfor iklædes overskrifterne nogle mere anvendelige udtryk (også kaldt "parametre") der vil være specielt målrettet til jer, og som oftest vil blive aftalt ved et formøde. Disse forlods valgte  parametre kan f. eks. være kommunikationsevne, gennemslagskraft, delegeringsevne, tolerance, risikovillighed el. lign. - hver med en lille definition. Derudover vil der ofte være mulighed for den enkelte at vælge en eller et par helt personlig parameter, som man kan arbejde med på kurset.

 

Selve tilbagemeldingsseancen, der på sin vis altid vil være en afgående gruppeleders "afgangsprojekt", er en institutionaliseret og meget vigtig del af kurset. Tilbagemeldings-opgaven er samtidig den eneste ”øvelse”, som vil være gennemgået med jer inden kurset (oftest på formødet).

 

Varigheden af kurset kan variere fra ca. 1½ døgn til en god uges tid. Selvom kursusområdet normalt kommer ind under ”uvisheden”, røber jeg ikke for meget ved at sige, at kortere kurser afholdes i det relative nærområde, mens f. eks. et ugekursus fint kan afholdes i udlandet.

 

 

Hvad der forventes af jer.

 

Der er selvfølgelig nogle forventninger til jeres adfærd og indstilling under kurset; disse gennemgåes som regel ved et forberedelsesmøde. Her vil jeg indskrænke mig til for det første at nævne, at kurset i princippet er forudsætningsløst med hensyn til fysik og kondition. Hvis nogle har specielle problemer i den retning, er det min opgave at differentiere aktiviteterne, så alle kan være med.

For det andet skal det præciseres, at der ikke er plads til alkohol på kurset. Det har selvfølgelig primært noget at gøre med sikkerhed, men det har også noget at gøre med seriøsiten på kurset. F. eks. vil blot mådelig indtagelse af alkohol let kunne gøre de vigtige tilbagemeldinger pjattede og lidt for "sjove" - ligesom mange opgaver simpelthen også kun kan løses, hvis alle "snakker på samme frekvens".

 

 

Forberedelse og efterbehandling.

 

I god tid inden kurset vil der typisk blive holdt et forberedelsesmøde. Her prøver jeg at skyde mig ind på deltagernes behov, kursusformen vil blive præsenteret, og der vil blive lavet nogle praktiske aftaler.

Da vi jo har afskåret os fra at gennemgå drejebogen detailleret,  drejer forberedelsesmødet sig erfaringsmæssigt meget om at indgyde jer tillid, hvilket oftest gøres ved en skønsom blanding af gennemgang af kursets idegrundlag og anekdote-fortælling. Mere konkret bliver der på mødet på grundlag af diverse papirer diskuteret parametre, talt om udstyr og materiel, gennemgået sikkerhedsprocedurer og snakket om helbred. Hele seancen tager op til et par timer.

 

Senest ved afslutningen af kurset plejer vi at aftale en evalueringsaften til afvikling et passende stykke tid efter kurset. Her kan I få afløb for behovet for at ytre jeres meninger og stille de spørgsmål, som I ikke fik anledning til at stille under kurset - og som i øvrigt er helt nødvendige input for produktudviklingen (de fremtidige kurser). Hvis der er behov for det, kan jeres nysgerrighed/kritik give anledning til en diskussion af kursusformens værdigrundlag; men ellers vil evalueringen nok mestendels have karakter af en løssluppen snak, et fælles grin og et ”ka’ du huske”.

 

 

Dette var så at sige kursusformens ”standardoplæg”; men generelt kan "outdoor kurser med overføringsværdi" betragtes som en ramme, der kan skæres til, målrettes og tematiseres, så mange mere eller mindre homogene gruppers behov for træning og udvikling kan tilgodeses...